CoE logo
Venice Logo

Yavus ATAR


Professor of Constitutional Law, Ibn Haldun University

 

Date of Birth: 24th February 1965

 

Education

 

Selcuk University

Graduate School of Social Sciences

Konya, Turkey, 1987-1990

PhD

Ankara University

Graduate School of Social Sciences

Ankara, Turkey, 1985-1987

LL.M

Ankara University

Faculty of Law

Ankara, Turkey, 1981-1985

LL.B

 

Work Experience

Academic/

Professional Qualifications

 

Ibn Haldun University

Faculty of Law [2017 - continuing]

Professor of Constitutional Law
 

Chief Adviser to the President of Republic of Turkey [continuing]

 

Member of the Presidential System Transition Process Commission [continuing]                                                                                                 

 

Member of the Council of Higher Education of Turkey [continuing]

 

Kyrgyzstan Turkey Manas University

Member of the Board of Trustees of [continuing]

 

Istanbul Sabahattin Zaim University

Faculty of Law [2016- 2017]

Professor of Constitutional Law

 

Ibn Haldun University

Member of the Board of Trustees [2015-2017]

 

Council of Higher Education of Turkey

Vice President [2014-2016]

 

Member of Right to Information Board of Turkey [2005-2011]

 

Selcuk University

Faculty of Law [2004- 2010]

Professor of Constitutional Law

Head of Department of Constitutional Law

 

Selcuk University

Faculty of Law [2004-2006]

Associate Professor of Constitutional Law

 

Title of Associate Professorship received from the Inter-Universities Council 31.10.1995

 

Selcuk University

Faculty of Law [1991-1995]

Assistant Professor of Constitutional Law

 

Leicester University, UK

Postdoctoral research [1992-1993]  (Constitutional Changes in Democracies and Constitution Making)

 

Selcuk University

Faculty of Law [1985-1991]

Research Assistant

 

 

National and international projects participated

 

 

Member of the Scientific Committee of the New Draft Constitution for Turkey (2007)

(set up by Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan and headed by Professor Ergun Özbudun).

 

Scientific Consultant to the Constitutional Reconciliation Commission of Turkish Grand National Assembly (2012-2013)

 

Consultant to the Project to Support Judicial Reform in the Perspective of Corporate Governance in Turkey executed by UNDP and Justice Ministry of the Republic of Turkey (2008)

 

Project of Council of Europe “European Convention on Human Rights and the Case-Law of the European Court of Human Rights”, Training-of-trainers seminars for the members of the Human Rights Boards in Turkey (2002-2007)

 

Freedom of Expression Project Executed by Turkish Association of Liberal Thinking (Ankara) supported by the Council of Europe (2002-2005)

 

Publications

 

 

BOOKS AND DISSERTATIONS

 

1- Turkish Constitutional Law, (Türk Anayasa Hukuku), Ankara 2017.

 

2- The Dynamics of Constitutional Changes in Democracies and The Constitution Making, (Demokrasilerde Anayasal Değişmenin Dinamikleri ve Anayasa Yapımı), Konya 2000.

 

3- Civil Society, State and The Evolution of the Typologies of Political Parties: A study of organisation models and functions of political parties, (Sivil Toplum, Devlet ve Siyasal Partiler Tipolojisinin Evrimi: Partilerin Örgütlenme Modelleri ve Fonksiyonları Üzerine Bir İnceleme), Konya 2003.

 

4- Comparative and Annotated Constitution of the Turkish Republic and the Previous Constitutions, (Karşılaştırmalı ve Notlu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Önceki Anayasalar), Konya 2008.

 

5- The Development of Electoral Systems in Turkey and Its Effects on the Political Life, (Türkiye'de Seçim Sistemlerinin Gelişimi ve Siyasi Hayat Üzerindeki Etkileri), PH.D. Thesis, Selcuk University, Institute of Social Sciences, 1990.

 

6- The Annulment Action in Turkish Constitutional Jurisdiction, (Türk Anayasa Yargısında İptal Davası), Master Thesis, Ankara University, Institute of Social Sciences, 1987.

 

SELECTED ARTICLES AND PAPERS

 

1) The Right to initiate an action of annulment at the Constitutional Court, (Anayasa Mahkemesinde İptal Davası Açma Yetkisi), SÜHFD., Cilt 1, Ocak-Haziran 1988, Sayı 1, s.113-127.

2) Supremacy and Binding Force of the Constitution and its Legal Consequences, (Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü İlkesi ve Bu İlkenin Anayasada Yer Almasının Hukuki Sonuçları (AY. m.11)”, SÜHFD., Cilt 2, Ocak-Haziran 1989, Sayı 2, s.181-209.

3) Human Values and Law in Different States Throughout the Ages (Çağlar Boyunca Türk Dünyası Dışındaki Devletlerde İnsani Değerler ve Hukuk”, Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hakları, 1.Kitap, (Türk Kültürüne Hizmet Vakfı), İstanbul 1992, s.15-69.

4) The Effects of International Treaties in Turkish Law (Türkiye’nin Katıldığı Milletlerarası Andlaşmaların Hukuk Sistemimize Etkileri)”,Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hakları, 3.Kitap, (Türk Kültürüne Hizmet Vakfı), İstanbul 1993, s.251-300.    

5) Turkish Electoral System and Some Proposals, (Karma Türk Seçim Sistemi ve Bazı Öneriler”, Prof.Dr.HalilCİN’e Selçuk Üniversitesinde 10.Hizmet Yılı Armağanı, Konya 1995, s.129-160.

6) Constitutionality Review in Turkish Constitutional Jurisdiction, (Türk Anayasa Yargısında Anayasaya Uygunluk Denetiminin Konusu), SÜHFD., Prof.Dr.Şakir BERKİ’ye Armağan, Cilt 5, Yıl 1996, Sayı 1-2, s.373-406.

7) Political Dimension in Modern Democracy: Democratization and anti-democratization parameters in Turkey, (Çağdaş Demokrasinin Siyasal Boyutu: Türkiye'de Demokratikleşme ve Anti-Demokratikleşme Göstergeleri), Yeni Türkiye, Türk Demokrasisi Özel Sayısı, 1996, Yıl 2, Sayı 17, s.65-82.

8) The function of civil society in democratic system and the civil society – state dualism, (“Demokratik Sistemde Sivil Toplumun Fonksiyonu ve Sivil Toplum-Devlet Düalizmi”), Yeni Türkiye, Sivil Toplum Özel Sayısı, Kasım-Aralık 1997, Yıl 3, Sayı 18, s.98-101.

9) The Choices of Regulation and Limitation of Human Rights in Constitution Making Process, (Anayasa Yapımında İnsan Haklarının Düzenlenmesi ve Sınırlanmasıyla İlgili Tercihler), Yeni Türkiye , İnsan Hakları Özel Sayısı I, Mayıs-Haziran, 1998, Yıl 4, Sayı 21, s.617-623.

10) The Protection of Human Rights at National and International Levels, (Ulusal ve Uluslararası Düzeyde İnsan Haklarının Korunması Mekanizması), Yeni Türkiye, İnsan Hakları Özel Sayısı II, Temmuz-Ağustos 1998, Yıl 4, Sayı 22, s.1290-1300.

11) Democratic Principles of Constitution Making, (Anayasa Yapımı Sürecinin Demokratik İlkeleri), Yeni Türkiye, Demokratikleşme ve Yeni Anayasa Özel Sayısı II, Kasım-Aralık 1999, Yıl 5, Sayı 30, s.539-556.

12) The Procedure to initiate an action of annulment in front of the Constitutional Court, “Anayasa Mahkemesinde İptal Davası Açılması Usulü”, SÜHFD., Milenyum Armağanı, Cilt 8, Yıl 2000, Sayı 1-2, s.161-169.

13) The Main Futures of 1982 Turkish Constitution and Recent Constitutional Changes in Turkey, (1982 Türk Anayasasının Temel Özellikleri ve Türkiye’de Anayasa Değişiklikleri), SÜHFD., Cilt 9, Yıl 2001, Sayı 1-2, s.215-236.

14) Rule of Law problem in Turkey, (Türkiye’nin Hukuk Devleti Sorunu), Liberal Düşünce, Yıl 6, Sayı 24, Güz 2001, s.166-184.

15) Proposals for Amendments of Electoral Laws in Turkey, (Seçim Kanunlarında Değişiklik Önerileri), TESAV Siyasi Partiler ve Seçim Kanunlarında Değişiklik Önerileri Sempozyumu, 18-19 Şubat 2005, Ankara.

16) Current Problems/Issues of Electoral Law in Turkey, (Seçim Hukukunun Güncel Sorunları), Anayasa Mahkemesinin Kuruluş Yıldönümü Sempozyumunda Sunulan Tebliğ, 25-26 Nisan 2006, Ankara.

17) A Proposal for a New Electoral System for Turkey, (Türkiye İçin Yeni Bir Seçim Sistemi Önerisi, Türkiye Barolar Birliği “Eksiksiz Demokrasi Sempozyumu”nda Sunulan Tebliğ, 2007, Ankara.

18) The Rule of Law and Judicial Reform in Turkey, (Hukuk Devleti ve Yargı Reformu), Kamu Araştırmaları Vakfı “Yeni Anayasa Sempozyumu”nda Sunulan Tebliğ, 2007, Ankara.

19) The Reconstruction of the Constitutional Court (Anayasa Mahkemesinin Yeniden Yapılandırılması), Anayasa Mahkemesinin Kuruluş Yıldönümü Sempozyumunda Sunulan Tebliğ, 26 Nisan 2008, Ankara.

20) Cartel Party Theory and its Critique, (Kartel Parti Teorisi ve Eleştirisi), Prof.Dr. Ergun Özbudun’a Armağan, Cilt 1, (Yetkin Yayınları), Ankara 2008, Cilt 2, s.51-107.

21) Judicial Activism of Turkish Constitutional Court, (Anayasa Mahkemesinin Yargısal Aktivizmi), AÜHF Yayını, içinde Prof.Dr. Erdal Onar'a Armağan, 2013, Cilt 2, s.857-894.

22) The Debate on Strong Presidency in the USA and the Presidential System Proposal (for Turkey) of AK Party, (Amerika'da Güçlü Başkanlık Tartışması ve AK Parti'nin Başkanlık Sistemi Teklifi, Yeni Türkiye Dergisi, 2013.

23) The Effects of Technological Developments on the Constitutional Change (Teknolojik Gelişmelerin Anayasal Değişmeye Etkisi”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 1998, Yıl 4, Sayı 20, s.1272-1279.

24) Constitutional Change and Constitutional Transformation in  Transitional Democracies (Demokrasiye Geçiş Sürecindeki Ülkelerde Anayasal Değişme ve Anayasal Dönüşüm), S.Ü.H.F.D., 1999 Sayı 1-2, s.198-220.

25) Justice Consciousness and Law Education (Adalet Bilinci ve Hukuk Eğitimi), Adalet Bakanlığı Tarafından Düzenlenen Adalet Şurasında Sunulan Tebliğ, Ankara, 11-12 Ocak 2018.

26) Democracy and Democratization Process in Devoloping Countries”, Conference at Baku State University, February 1998, Baku, Azerbaijan.

27) Election, Tenure, and Powers of the President in Turkish Constitutional System and Proposals for Amendments in Requirements of the Parliamentary System, (Türk Anayasal Sisteminde Cumhurbaşkanının Seçimi, Görev Süresi, Yetkileri ve Parlamenter Sistem Gerekleri Doğrultusunda Değişiklik Önerileri),  (Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Hukuku I.Uluslararası Sempozyumu, 22-24 Nisan 2003, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2003), s.289-311.

28) A Comparative Study on the Establishment of the Constitutional Court and of the Council of State and a Proposal for Constitutional Amendment, (Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın Kuruluşu Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme ve Anayasa Değişikliği Önerisi), (Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Hukuku I.Uluslararası Sempozyumu, 22-24 Nisan 2003, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2003), s.243-254.

29) Freedom of Religion and Expression, (İnanç ve İfade Özgürlüğü), Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı ve Avrupa Konseyince Düzenlenen Uluslararası Sempozyumunda Sunulan Tebliğ, Ankara 2007.

 

 

Fields of interest

Constitutional law, human rights, constitutional jurisprudence, constitution making and writing, political parties, elections and electoral systems, higher education.

 

Courses taught

 

 

Constitutional law, Constitutional review, Rule of law, Human rights, Constitution making, Political parties, Elections and electoral systems, Governmental systems, Democratization in Turkey, Constitutional developments and changes in democracies, Jurisprudence of the European Court of Human Rights, Right to information

 

 

 

 

 

© Council of Europe 2007-2024